ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miejska Biblioteka Publiczna w Kętrzynie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Zakres działania i cele

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Akapit nr 1 - brak tytułu

ZAKRES DZIAŁANIA I CELE
 
Misja Biblioteki:
 
Miejska Biblioteka Publiczna w Kętrzynie służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych społeczności Kętrzyna oraz upowszechnianiu wiedzy i rozwojowi kultury.
 
 
     1. Biblioteka realizuje zadania własne miasta Kętrzyn a terenem działalności obejmuje obszar Gminy Miejskiej Kętrzyn w zakresie działalności kulturalnej.
     2. Zadaniem statutowym Biblioteki jest zaspokajanie i rozwijanie potrzeb edukacyjnych, kulturalnych i informacyjnych oraz uczestnictwo w upowszechnianiu wiedzy i kultury.
 
Cel 1:
Rozpoznawanie i zaspokajanie aktualnych potrzeb czytelniczych, informacyjnych i edukacyjnych mieszkańców Kętrzyna.
 
Zadanie 1:
Efektywna polityka gromadzenia zasobów bibliotecznych w postaci tradycyjnej i elektronicznej.
 
Opis:
     1. Pozyskiwanie różnorodnych materiałów bibliotecznych (papierowych wydawnictw zwartych i ciągłych, dokumentów audiowizualnych, elektronicznych, kartografii, ikonografii, dokumentów życia społecznego):
     2. Gromadzenie zbiorów poprzez zakup, przyjmowanie darów.
     3. Formalne i rzeczowe opracowanie książek i czasopism oraz materiałów nieksiążkowych z zakupu, wymiany, darów – katalogowanie, klasyfikowanie oraz nadawanie haseł przedmiotowych z uwzględnieniem zasad obowiązujących w bibliotekach publicznych, przy wykorzystaniu formatu MARC 21.
     4. Ewidencja
     5. Opracowanie formalne – wprowadzenie opisu bibliograficznego do bazy katalogowej (pobieranie opisów z innych baz lub opracowanie z autopsji).
     6. Opracowanie rzeczowe i przedmiotowe – nadawanie symboli klasyfikacji, odpowiedników słownych oraz haseł przedmiotowych.
     7. Opracowanie techniczne – wprowadzanie do bazy katalogowej danych egzemplarza – numeru inwentarzowego, sygnatury, numeru dowodu zakupu,
     8. Systematycznie prowadzona selekcja.
     9. Kompletowanie dokumentacji wpływów i ubytków, uzgadnianie stanu ilościowego i wartościowego z kierownikami filii, działów  i księgowością.
     10. Ewidencja ubytków (sumaryczna i szczegółowa) z uwzględnieniem rodzaju ubytku oraz rodzaju materiałów bibliotecznych.
 
Zadanie 2:
Udostępnianie zasobów biblioteki, obsługa użytkowników według ich potrzeb, zainteresowań, preferencji i wieku.
 
Opis:
     1. Godziny pracy działów i oddziałów udostępniających zbiory na zewnątrz oraz na miejscu w bibliotece dogodne dla użytkowników.
     2. Dogodny system wypożyczeń i zwrotów (określone terminy zwrotu, system przypominania o minionym terminie zwrotu).
     3. Różnorodna oferta wydawnicza dostępna czytelnikom – książki i czasopisma, inne dokumenty w formie tradycyjnej oraz na najnowszych nośnikach.
     4. Inne działania zmierzające do usprawnienia działalności biblioteki oraz podniesienia jakości jej usług, m.in:
      - usługi wypożyczeń międzybibliotecznych.
 
Zadanie 3:
Rozpoznawanie potrzeb użytkowników biblioteki.
 
Opis:
     1. Stworzenie różnorodnych możliwości zgłaszania potrzeb poprzez przyjmowanie dezyderatów, zapytania na stronie internetowej, opracowywanie ocen i analiz czytelnictwa.
 
Zadanie 4:
Działalność informacyjno-bibliograficzna, tworzenie systemu informacyjnego.
 
Opis:
     1. Systematyczne uaktualnianie elektronicznego katalogu zbiorów biblioteki.
     2. Budowanie zasobów informacyjnych, w tym regionalnych poprzez udostępnianie baz nabytych oraz tworzenie różnych własnych baz ( Bibliografia Warmii i Mazur, katalogi zasobów)
     3. Budowa interaktywnej strony internetowej aktualizowanej na bieżąco, umożliwiającej wymianę informacji pomiędzy bibliotekarzami i czytelnikami.
     4. Udzielanie informacji bibliotecznej, bibliograficznej i rzeczowej na zapytania kierowane bezpośrednio, telefonicznie bądź pocztą elektroniczną, w oparciu o dostępny warsztat informacyjny
 
Zadanie 5:
Podnoszenie kwalifikacji pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kętrzynie.
 
Opis:
     1. Podnoszenie kompetencji zawodowych poprzez udział w konferencjach, szkoleniach, kursach oraz lekturę literatury fachowej, wyjazdy szkoleniowe i studyjne do bibliotek inspirujących dobre praktyki.
 
 
Cel 2:
Popularyzowanie czytelnictwa, literatury pięknej, wiedzy o kulturze, lokalnej tradycji i historii.
 
Zadanie:
Organizowanie spotkań, wystaw, prelekcji, konkursów i wykładów.
 
Opis:
     1. Organizowanie użytkownikom biblioteki prelekcji, wystaw, innych spotkań, wykładów prezentujących dorobek naukowy z różnych dziedzin wiedzy. Popularyzowanie literatury, historii, tradycji, kultury.
     2. Spotkania z książką: autorskie z pisarzami, dziennikarzami, artystami, z różnymi grupami czytelniczymi, w tym z dziećmi uzupełnione zajęciami literacko-plastycznymi.
     3. Kontynuowanie i rozwijanie narzędzi marketingowych pomocnych w tworzeniu społeczności wokół biblioteki.
     4. Prowadzenie lekcji z przysposobienia bibliotecznego, w tym z podstaw bibliografii i informacji naukowej, wyszukiwania informacji dla uczniów szkół podstawowych, średnich, gimnazjalnych oraz studentów.
 
Cel 3:
Współpraca MBP  w Kętrzynie z bibliotekami publicznymi województwa warmińsko-mazurskiego oraz innymi instytucjami i organizacjami.
 
Zadanie:
Wymiana informacji, doświadczeń.
 
Opis:
     1. Promocja dobrych praktyk, organizacja i udział w szkoleniach.
 
Cel 4:
Zapewnienie właściwej organizacji pracy i zarządzania.
 
Zadanie 1:
Utrzymanie i konserwacja bazy lokalowej, zapewnienie odpowiedniej infrastruktury technicznej, ochrona majątku.
 
Opis:
     1. Czynsze opłaty eksploatacyjne biblioteka główna, filie nr II, III . Przegląd stanu technicznego budynku przy ul.1 Mickiewicza 1
     2. Ubezpieczenie majątku i sprzętu komputerowego, sprawdzenie rozmieszczenia sprzętu komputerowego i przygotowanie wykazów
(z uwzględnieniem amortyzacji).
     3. Wypracowywanie dobrych praktyk w zakresie stylistyki pomieszczeń.
 
Zadanie  2:
Utrzymywanie właściwej organizacji pracy biblioteki i dostosowywanie jej do zachodzących zmian społecznych.
 
Opis:
     1. Opracowanie, wdrażanie, przestrzeganie zapisów dokumentów określających organizację pracy biblioteki (Statut, Regulamin, Zarządzenia).
     2. Nadzorowanie i aktualizowanie dokumentacji finansowo-księgowej, administracyjnej, bibliotecznej.
     3. Opracowywanie dokumentacji sprawozdawczej, merytorycznej i finansowej z realizowanych zadań biblioteki, projektów i programów (sprawozdania okresowe, roczne, inne).
     4. Archiwizacja dokumentacji biblioteki.
     5. Dostosowanie systemu komputerowego do wymagań ustawy o bezpieczeństwie informacji.
     6. Obsługa informatyczna biblioteki.
     7. Konserwacja i obsługa sprzętu oraz oprogramowania komputerowego.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miejska Biblioteka Publiczna im. Wojciecha Kętrzyńskiego
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Witold Gagacki
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-05-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Witold Gagacki
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-05-30 08:29:41
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-05-30 08:29:51
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-05-30 08:39:44
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3553 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »