ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miejska Biblioteka Publiczna w Kętrzynie
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Statut Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kętrzynie

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Akapit nr 1 - brak tytułu

STATUT MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W KĘTRZYNIE
 
I. PRZEPISY OGÓLNE
 
§ 1
 
Miejska Biblioteka Publiczna im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie zwana dalej „Biblioteką” utworzona na mocy Uchwały Nr X/97/94 Rady Miasta Kętrzyn z dnia 28 grudnia 1994 r. działa na  podstawie:
 
 1. Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 z późniejszymi zmianami).
 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami).
 3. Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późniejszymi zmianami).
 4. Niniejszego statutu.
§ 2
 1. Biblioteka jest samorządową instytucją kultury wchodzącą w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej, wpisaną do rejestru samorządowych instytucji kultury prowadzącego przez organizatora.
 2. Organizatorem dla Biblioteki jest Gmina Miejska Kętrzyn.
 3. Biblioteka jest jednostką organizacyjną Gminy Miejskiej Kętrzyn.
 
§ 3
Pełna nazwa Biblioteki brzmi : Miejska Biblioteka Publiczna im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie.
Biblioteka posiada osobowość prawną.
 
§ 4
Bezpośredni nadzór nad Biblioteką sprawuje Burmistrz Miasta Kętrzyn, a nadzór merytoryczny Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie.
 
§ 5
Siedzibą Biblioteki jest miasto Kętrzyn, a terenem działalności obszar Gminy Miejskiej Kętrzyn.
 
§ 6
Biblioteka używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby.
 
 
II. CELE I ZADANIA ORAZ ZAKRES DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI
 
§ 7
 1. Biblioteka służy zaspokojeniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych społeczeństwa Gminy Miejskiej Kętrzyn oraz uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy i kultury.
 2. Podstawowym zadaniem Biblioteki jest gromadzenie, opracowanie, przechowywanie, ochrona i udostępnianie zbiorów bibliotecznych.
§ 8
Do szczegółowego zakresu działań Biblioteki należy:
1)  gromadzenie i opracowanie materiałów bibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem
      materiałów dotyczących własnego obszaru działania oraz ich przechowywania,
2)  udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie  
     wypożyczeń międzybibliotecznych,
3)  organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych ludziom chorym
     i niepełnosprawnym,
4)  prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej,
5)  organizowanie i prowadzenie form pracy z czytelnikami, służących popularyzowaniu sztuki,
     nauki, filmu oraz upowszechnianiu dorobku kulturalnego miasta,
6)  współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami i organizacjami w zakresie rozwijania
     czytelnictwa i zaspokajanie potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczności Gminy Miejskiej
     Kętrzyn,
7)  doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej,
8)  w ramach innowacji technologicznych organizowanie kształcenia odbioru tekstów kultury
     (książka, film fabularny, dokumentalny, edukacyjny).
Biblioteka może podejmować inne działania określone w przepisach odrębnych, wynikające z potrzeb kulturalno-oświatowych środowiska.
 
III.  ORGANY BIBLIOTEKI I JEJ ORGANIZACJA
 
§ 9
 1. Organem zarządzającym Biblioteki jest Dyrektor.
 2. Dyrektor kieruje całością działalności Biblioteki i reprezentuje ją na zewnątrz.
 3. Dyrektor jest przełożonym pracowników Biblioteki i wykonuje wobec nich czynności z zakresu prawa pracy za pracodawcę.
 4. Dyrektora Biblioteki powołuje i odwołuje Burmistrz Miasta Kętrzyn.
 5. Uprawnienia zwierzchnika służbowego wobec Dyrektora Biblioteki wykonuje Burmistrz Miasta Kętrzyn.
§ 10
 1. W Bibliotece zatrudnia się pracowników służby bibliotecznej, administracji i obsługi.
 2. W miarę potrzeb w Bibliotece mogą być zatrudnieni specjaliści z innych dziedzin, związanych z działalnością Biblioteki.
 3. Pracowników zatrudnia, awansuje i zwalnia Dyrektor Biblioteki.
 4. Dyrektor i pracownicy powinni posiadać określone w odrębnych przepisach kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji.
§ 11
Wynagrodzenia pracowników Biblioteki określone jest na podstawie właściwych przepisów prawa obowiązujących biblioteki publiczne jako instytucje kultury.
 
§ 12
Biblioteka może prowadzić wypożyczalnie, czytelnie, oddziały dla dzieci, filie biblioteczne oraz inne formy udostępniania zbiorów bibliotecznych.
 
§ 13
Szczegółową organizację wewnętrzną Biblioteki określa regulamin organizacyjny nadawany przez Dyrektora Biblioteki po zasięgnięciu opinii organizatora oraz działających w bibliotece organizacji związkowych, stowarzyszeń, twórców.
 
IV. SPOSÓB GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI FINANSOWYMI BIBLIOTEKI
 
§ 14
 1. Biblioteka prowadzi swoją działalność w siedzibie głównej, w której w skład wchodzą następujące komórki organizacyjne :
- dyrektor
- dział gromadzenia i opracowanie zbiorów
- wypożyczalnia dla dorosłych
- czytelnia dla dorosłych
- wypożyczalnia dla dzieci
- czytelnia dla dzieci
 
    2.   Poza siedzibą główną dodatkowo funkcjonują filie Biblioteki Nr 2 i Nr 3, których zadaniem jest wykonywanie prac służących zaspokajaniu potrzeb czytelniczych i kulturalno-oświatowych użytkowników.
 
 
§ 15
 1. Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
 2. Środki finansowe na działalność i funkcjonowanie Biblioteki pochodzą :
1) rocznej dotacji organizatora
2) wpływów uzyskiwanych z prowadzenia działalności dozwolonej przez ogólnie obowiązujące przepisy
3) darowizn i zapisów od osób fizycznych i prawnych
4) innych źródeł
     
     3.  Biblioteka pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania uzyskiwanymi przychodami.
 
 
§ 16
 1. Organizator zapewnia warunki działalności i rozwoju Biblioteki, odpowiadające jej zadaniom.
 2. Biblioteka gospodaruje samodzielnie należącym do niej majątkiem na zasadach określonych w przepisach odrębnych, z tym że majątek ten może być wykorzystywany jedynie do celów związanych z wykonywaniem zadań statutowych Biblioteki.
 3. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest roczny plan działalności zatwierdzony przez Dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji ustalonej przez Organizatora.
 
V. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
§ 17
Zasady korzystania z Biblioteki określa regulamin nadany przez Dyrektora Biblioteki.
 
§ 18
Zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.
 
 
 
 
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miejska Biblioteka Publiczna im. Wojciecha Kętrzyńskiego
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Witold Gagacki
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-05-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Witold Gagacki
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-05-30 09:39:06
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-05-30 09:46:12
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-05-30 09:47:17
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3270 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »